Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Mrówa

Sklep internetowy mrowa.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Właścicielem Sklepu jest Irena Nowaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Mrówa Irena Nowaczyk", z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gładka 11, 85-150 Bydgoszczy, NIP 953-175-22-52, REGON 341433746. Podmiot jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez:

e-mail: biuro.mrowa@gmail.com lub biuro@mrowa.com.pl

tel.: (poniedziałek-piątek w godz. 8:00-15:00): +48 531-543-556

  

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zawarcia oraz wykonania przez Sprzedającego i Kupującego umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Mrówa.
 2. Zakupu w sklepie może dokonać każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz w wieku powyżej 13 lat mogą korzystać ze Sklepu za zgodą opiekunów prawnych oraz pod ich nadzorem. Kupowanie w sklepie wymaga standardowego i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz obrazów z rozszerzeniami typu JPG, GIF oraz PDF. Osoby korzystające ze sklepu będą w dalszej części regulaminu określane również jako „Klienci”.
 3. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym może być konsument lub pozostałe osoby nieposiadająca tego statusu.
 5. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest Przedsiębiorca Irena Nowaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Mrówa” Irena Nowaczyk, zwana w treści niniejszego Regulaminu także Sprzedawcą lub Sprzedającym.
 6. Następujące pojęcia użyte w regulaminie posiadają następujące znaczenie:
 •     Usługi elektroniczne- usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
 •      Formularz zamówienia – dokument elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia;
 •      Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny umożliwiający utworzenie Konta;
 •     Konto – Usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane w czasie rejestracji oraz korzystania z Konta, w tym informacje o złożonych zamówieniach; do powstania Konta konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego; Konto oznaczone jest unikalnymi: nazwą (loginem) i hasłem podanymi przez Klienta;
 •     Produkt – wszelkie produkty znajdujące się do nabycia za pośrednictwem Sklepu

7. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące rodzaje usług:

 •      usługi elektroniczne takie jak: Konto, Formularz Rejestracyjny, Formularz Zamówienia i in.,
 •      sprzedaż Produktów
 •      zawarcie na rzecz Klienta umowy przewozu Produktów zgodnie z warunkami dostawy wybranymi przez Klienta,

Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania.

 § 1A

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga:

 •     posiadania standardowego i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików z rozszerzeniami .jpg, .jpeg, .pdf
 •      posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet,
 •      korzystania z dowolnej przeglądarki internetowej z zainstalowaną najnowszą wersją wtyczki Adobe Flash Player,
 •      posiadania aktywnego adresu e-mail,
 •      akceptacji wykorzystania plików „cookies”

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i zaakceptowania Regulaminu, albo z chwilą założenia Konta.

3. Usługi mogą być świadczone:

 •  bezpłatnie – np. zarejestrowanie Konta, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia (nie dotyczy obowiązku płatności z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży przy pomocy Formularza zamówienia),
 •  odpłatnie- usługi oznaczone wyraźnie w Sklepieze wskazaniem ceny; wymagają akceptacji obowiązku płatności przed rozpoczęciem ich świadczenia.

4. Usługi mogą mieć charakter:

 •   jednorazowy- np. Formularz Zamówienia i Formularz Rejestracji;
 •   okresowy, świadczone przez czas nieoznaczony – np. usługa Konto.

5. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron:

 • dotycząca usług bezpłatnych- w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
 • dotycząca usług odpłatnych-  z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Usługa Konto - w każdym czasie poprzez usunięcie Konta, na skutek wysłania żądania do Sprzedawcy pisemnie na adres wskazany w § 1 lub mailowo na adres: biuro.mrowa@gmail.com

6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia tych usług jeżeli Klient:

 • narusza istotne postanowienia Regulaminu, w szczególności – podszywa się pod inną osobę lub podaje podczas rejestracji lub zamówień nieprawdziwe dane osobowe;
 • ponownie wykorzystuje Sklep niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Klient wypełniając Formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych, umowy sprzedaży lub innej, jeżeli Sklep umożliwia ich zawarcie,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

8. Sprzedawca za pośrednictwem niniejszego Regulaminu informuje Klienta o zagrożeniach występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości wystąpienia włamań do systemu informatycznego lub jego zainfekowania wirusami, przejęcia haseł przez osoby trzecie. primofurniture.co.uk przestrzega przed udostępnianiem przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim. Klient ponosi wyłączoną odpowiedzialność za skutki wynikłe z ujawnienia przez niego loginu i hasła osobom trzecim.

9. Sprzedawca i Klient zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem.

 § 2

 1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są towary umieszczone na stronie Sklepu www.mrowa.com.pl, dostępne w chwili składania zamówienia.
 2. Towary oferowane przez Sklep Mrówa są nowe i wolne od wad.
 3. Każdy dostępny towar zawiera opis ilościowy sprzedawanego produktu oraz sposób opakowania. Ponadto przy każdym dostępnym towarze są umieszczone ceny, które są podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (kwoty brutto). Wybrane oferty mogą być prezentowane z podaniem cen netto (bez podatku VAT), co każdorazowo zostanie wskazane przy cenie.
 4. Ceny, o których mowa w punkcie 2 powyżej nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca dla obu Stron w chwili złożenia zamówienia.
 6. Aby zakupić wybrany asortyment z pozycji dostępnych w sklepie, Kupujący powinien dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka lub wybrać inną dostępną ścieżkę zakupu. Przed zakończeniem transakcji Kupujący ma możliwość anulacji lub potwierdzenia treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.
 7. Klient składając zamówienie potwierdza, że ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty, poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”.
 8. W przypadku nabywania produktów, których dostępna ilość jest ograniczona, Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności wpłynięcia do niego zamówienia.

 § 3

 1. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez całą dobę. Po wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego, Kupujący otrzyma e-mail na podany przez siebie adres, w celu potwierdzenia zamówienia. W przypadku gdyby Kupujący nie otrzymał e-maila potwierdzającego od Sprzedawcy, winien sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą e-mailową w folderze "spam" czy tam nie został przekierowany e-mail Sprzedającego zawierający potwierdzenie lub skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail z obsługą Sklepu. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych
 •  imienia i nazwiska lub nazwy;
 •  adresu zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, miejscowość poczty);
 •  adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 •  numeru NIP (w przypadku Przedsiębiorców);
 •  danych kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
 •  zamówionych produktów z oznaczeniem ich rodzaju oraz ilości;
 •  wybranego sposobu dostawy;
 •  wybranego sposobu płatności;

2. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do Kupującego.

3. Po potwierdzeniu zamówienia, Sprzedający wyśle powiadomienie na adres e-mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia. W każdej chwili status realizacji zamówienia Kupujący, który zarejestrował się na stronie internetowej Sklepu, może sprawdzić po zalogowaniu się do sekcji “Moje konto”.

4. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, płatności na rzecz Sklepu, Kupujący może dokonać w następujący sposób:

 • gotówką w siedzibie Sklepu – w przypadku odbioru osobistego
 • przelewem na konto bankowe Sklepu: ING Bank nr: 92 1050 1139 1000 0091 3547 4451
 • kartą kredytową i e-przelewem, których rozliczenia przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 • gotówką kurierowi lub na poczcie – za pobraniem

5. W przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) Sklep może w uzasadnionych przypadkach dodatkowo zweryfikować telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail złożone zamówienie.

6. W przypadku realizacji zamówienia poza granice Polski jedyną dostępną formą płatności jest przelew na konto Sklepu lub płatność za pomocą karty kredytowej.

7. Bezwzględnym warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest podanie przez Kupującego przy składaniu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności danych Kupującego lub poprawności zamówienia, Sklep dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i należytego wywiązania się z obowiązków Sprzedającego.

9. Wysyłka towarów na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost oraz przesyłek kurierskich, których koszty umieszczone są opcjonalnie do wyboru przez Kupującego w formularzu zamówienia. Koszty przesyłek wybrane przez Kupującego doliczane są do kwoty należności na rzecz Sprzedającego i zatwierdzane przez Kupującego w momencie realizacji zamówienia.

 Koszty przesyłek na terenie Polski przez Pocztę Polską wynoszą:

 • Do 1kg - 16zł + 2zł za pobraniem
 • 1,1- 4kg - 18zł + 2zł za pobraniem
 • 4,1-30kg - 22zł + 2zł za pobraniem
 • 0 zł za zamówienia, których wartość przekroczy 500 zł

Koszty przesyłek na terenie Polski dla opcji Odbiór w Punkcie (Poczty Polskiej lub Stacji Orlen) wynoszą:

 •  Do 10kg - 11zł + 4zł za pobraniem
 • 10,1 - 25kg - 14zł + 4zł za pobraniem
 • 0 zł za zamówienia, których wartość przekroczy 500 zł

 Koszty przesyłek na terenie Polski przez InPost (Paczkomaty) wynoszą:

 • Do 1kg - 11zł + 3,5zł za pobraniem
 • 1,1- 4kg - 12zł + 3,5zł za pobraniem
 • 4,1-25kg - 14zł + 3,5zł za pobraniem
 • 0 zł za zamówienia, których wartość przekroczy 500 zł

Koszty przesyłek kurierskich na terenie Polski wynoszą:

 • 20 zł + 2zł za pobraniem
 • 0 zł za zamówienia, których wartość przekroczy 500 zł

Koszty przesyłek na terenie Polski przez Paczkę w Ruchu wynoszą:

 • Do 1kg - 6,50zł + 2zł za pobraniem
 • 1-20kg - 7,50zł + 2zł za pobraniem
 • 0zł za zamówienia, których wartość przekroczy 500zł

 

 

10. Klient, który wybierze opcję płatności z góry, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sklepem.

11. Koszty przesyłek zagranicznych uzgadniane są indywidualnie z Kupującym w zależności od Kraju, do którego przesyłka ma zostać zrealizowana – według aktualnych stawek i dostępności tego typu usług pocztowych lub przewozowych na rynku polskim.

12. Przesyłki są nadawane w możliwie jak najkrótszym terminie, przy czym czas przygotowania towaru do wysłania wynosi średnio 2 dni robocze, zaś całkowity termin realizacji wysyłki zamówienia wynosi do 5 dni roboczych (dni powszednie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub złożenia zamówienia przez Kupującego w trybie wybranej przez Kupującego płatności za pobraniem.

13. W przypadku, gdyby Sprzedający nie mógł zrealizować zamówienia w czasie wskazanym powyżej w ustępie 12, poinformuje on o tym fakcie Kupującego natychmiast, jednakże nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy, zwracając jednocześnie otrzymaną od Kupującego wpłatę za zamówienie, w części w której nie może zostać zrealizowane.

14. Sprzedający każdorazowo wysyła razem z towarem dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT, stosownie do obowiązujących przepisów.

15. W przypadku uszkodzeń mechanicznych lub niekompletności przesyłki, Sprzedawca rekomenduje sporządzenie z pracownikiem firmy kurierskiej lub w jego obecności protokołu reklamacyjnego oraz natychmiastowy kontakt ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia wszystkich związanych z tym okoliczności faktycznych.

16. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Kupującego niebędącego konsumentem, za opóźnienia w realizacji przesyłek z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, a w szczególności będących wynikiem działania lub zaniechania firm kurierskich.

 § 4

 1. Klient może złożyć reklamację, gdy usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane nieprawidłowo, w tym niezgodnie z Regulaminem. Produkty dostarczane Klientowi są nowe i winny być wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Prawo do złożenia reklamacji od zakupionego towaru przysługuje każdemu Kupującemu
 • na piśmie, pod wskazanym adresem siedziby Sprzedawcy
 • e-mailem na adres: biuro.mrowa@gmail.com
 • telefonicznie pod numerem +48 531-543-556 w godz. od 10:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu i datę zdarzenia oraz oznaczenie Klienta. Składając reklamację, Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sprzedawcy.  

3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).

4. Jeżeli nabywcą towaru był Konsument, a towar sprzedany ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Jeśli nabywcą towaru była osoba nie posiadająca statusu konsumenta stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.

6. Niezależnie od uprawnień przewidzianych ustępem 4 powyżej, Kupujący będący konsumentem posiada uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 § 5

 1. Każdy Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie czternastu dni, licząc od dnia otrzymania rzeczy przez Konsumenta (Wzór Pouczenia stanowiący Załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta, znajduje się pod linkiem: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,29,207,2735,93188,20160604,informacje-dotyczace-korzystania-z-prawa-odstapienia-od.html). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie, przed jego upływem, własnego oświadczenia lub oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania pod Regulaminem. Oświadczenie powinno być wysłane na piśmie na adres:  Mrówa Irena Nowaczyk ul. Gładka 11, 85-150 Bydgoszcz lub pocztą elektroniczną na biuro@mrowa.com.pl W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem, umowa – stosownie do obowiązującego prawa - jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta, zobowiązany jest on do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca po odstąpieniu od umowy przez Kupującego, który posiada status konsumenta, zwróci pieniądze na konto bankowe, przekazem pocztowym lub osobiście w siedzibie Sklepu w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego.
 5. Koszty odesłania Produktu ponosi Klient, jednak w przypadku skutecznego odstąpienia Klientowi zwraca się koszty wysyłki do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu jaki zaoferowano przy danym zamówieniu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia odstąpienia, przelewem na rachunek wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wybierze inną formę zwrotu płatności.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania- zależnie co nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 § 6

 1. W formularzu rejestracyjnym (przy założeniu konta) oraz formularzu zamówienia (składając zamówienie) Kupujący obowiązany jest podać wymagane do realizacji zamówienia dane i oświadczyć, że dane, które podał są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Sprzedający może zbierać i przetwarzać następujące dane:
 •  imię i nazwisko;
 •  adres zamieszkania;
 •  adres dostawy,
 •  adres do korespondencji,
 •  adres e-mail,
 •  numer telefonu,
 •  adres IP;
 •  NIP;

2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sprzedający wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych

3. Po podaniu danych w formularzach wskazanych w ust. 1 powyżej, konieczne jest wyrażenie przez Kupującego zgody na umieszczenie tych danych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień oraz świadczonych usług przez Sklep (w tym dostawy Produktów, obsługi płatności i reklamacji, dochodzenia roszczeń). Dane osobowe mogą być przetwarzane również w związku z korespondencją e-mailową, a także dla potrzeb technicznych i  statystycznych Sklepu. Sprzedawca jest przy tym administratorem danych oraz Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) w rozumieniu i na podstawie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie w każdym przypadku są dobrowolne, jednak ze względu na charakter poszczególnych usług, niepodanie danych może oznaczać brak możliwości skorzystania z usługi (w tym złożenia zamówienia). W szczególności bez podania danych wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu nie może zostać zrealizowane zamówienie.

4. Sprzedawca zapewnia, że nie będzie korzystał z danych osobowych będących w jego bazie danych i nie będzie ich przekazywał, kopiował, rozpowszechniał ani w inny sposób udostępniał podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia oraz w innym celu aniżeli realizacja zamówienia Kupującego.Sprzedawca może ujawnić dane osobowe Klientów jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

6. Kupujący ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych. Kupujący ma także prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

7. Sklep – za odrębną zgodą Klienta, wyrażaną poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu rejestracyjnym – może bez jakiejkolwiek odpłatności przesyłać Kupującym materiały reklamowo – promocyjne w tym biuletyny handlowe – tzw. newsletter. Po podaniu swojego adresu e-mail i zaznaczeniu pozycji „zapisz się” do newslettera, Sprzedawca wyśle Klientowi e-mail z linkiem aktywacyjnym. Dopiero skorzystanie z linku aktywacyjnego poprzez kliknięcie na niego, wieńczy poprawne zapisanie się na listę subskrybentów otrzymujących nowości w zakresie promocyjnej oferty Sklepu. Podane adresy e-mail, nie są przekazywane osobom trzecim, ani w żaden inny sposób wykorzystywane. Subskrybent newslettera może w każdej chwili z niego zrezygnować bez podania przyczyny.

8. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

 § 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016r., poz. 380 ze zm.), oraz w odniesieniu do osób posiadających status konsumenta- ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827 ze zm.).
 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza i nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem.
 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie posiada statusu konsumenta jest, właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Sprzedawcy. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący mogą skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.
 5. Konsumenci zwrócić się mogą o bezpłatną pomoc i reprezentowanie ich interesów do powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub zwrócić się ze sprawą do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Niezbędne dane instytucji konsumenckich znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/.
 6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Sklep pozostaje do dyspozycji
  pod numerem tel. kom.: +48 531-543-556, e-mail biuro.mrowa@gmail.com.
 7. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient wg taryfy wybranego przez siebie operatora.
 8. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.mrowa.com.pl i obowiązuje od dnia 06.06.2016r.

 

 Wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Register.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

DotPay

Sklep jest w trybie podglądu

W naszym sklepie znajdziecie Państwo szeroki wybór asortymentu z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, a wśród nich: trutka na szczury, trutka na myszy, środki na pluskwy, łapka na myszy, płytki na mrówki, środek na karaluchy, pułapki na myszy, środki na karaluchy, środek na prusaki, trutki na szczury, pułapka na szczury, pułapka na myszy, pułapki na szczury, preparat na pluskwy, odstraszacze ptaków, pułapka na krety, lep na myszy, preparat na mrówki faraona, środki na prusaki, pułapki na krety, środki do dezynfekcji, preparat na karaluchy, preparaty na pluskwy, żywołapka na myszy, karmniki deratyzacyjne, środek na mrówki, preparat na osy, trutka na gryzonie, pułapka na karaluchy, preparat na prusaki, odstraszacze gołębi, zwalczanie pluskiew, środek na krety, środek na myszy, trutki na myszy, trucizna na myszy, lampa owadobójcza, środek na ślimaki, środki na mrówki ogrodowe, preparat na mrówki w ogrodzie, kolce na ptaki, lampy owadobójcze, preparat na nornice, żel na karaluchy, kulki na prusaki, kulki na karaluchy, pasta na myszy, pasta na prusaki, sklep mrówa, deratyzacja Bydgoszcz, dezynfekcja Bydgoszcz, DDD, pest control. 

Sklep internetowy Shoper.pl